V České republice jsme čím dál silnější. Před dvaceti lety jsme potřebovali dva dospělé lidi, aby odnesli nákup za 200 Kč. Dnes to zvládne pětileté dítě.

Strategie Davos Hedge Fund

Davos Hedge Fund usiluje o dlouhodobé zhodnocení kapitálu investováním do kvalitních a rozvíjejících se společností. S tržní kapitalizací v rozsahu indexu Russell 2000. Aby investiční tým mohl dosáhnout svého nastaveného cíle hledá společnosti s konkurenčními výhodami, rostoucími tržbami a silným cash flow. Tým se zaměřuje převážně na dlouhodobé nákupy pozic a jejich výběr probíhá důkladnou analýzou.

Investiční filozofie

Tým Davos hedge fund věří, že dosáhne investičních výsledků prostřednictvím důkladné analýzy progresivním plánováním Bottom-Up a kvalitativním úsudkem. Základem optimálního výběru akcií je důkladné prozkoumání firmy (due diligence – předinvestiční prověrka) a její konkurenční výhody na trhu. Tyto vlastnosti dle názoru týmu umožňují dlouhodobý a konzistentní růst, který přinese konkurenceschopné výnosy.
Firemní kultura je tvořena čtyřmi základními hodnotami: intelektuální zvědavost, potřeba výsledku a úspěchu, sebeuvědomění a partnerství.
Investiční tým analyzuje společnosti napříč různými tržními kapitalizacemi všichni členové sledují více sektoru, inovace a geopolitickou situaci.

Investiční proces

Investiční nápady tým generuje přes následující set aktivit provedených individuálně i dohromady: 1) svými kontakty 2) zaměřením na návratnost investovaného kapitálu a výnosů z volné cash flow 3) týmové diskuse 4) identifikací patternu 5) konvenčním oceněním 6) neustálý pozorováním aktuálních pozic.
Analýza a oceňování Bottom Up – progresivní metodou plánování stanovuje cíle a způsoby jejich dosažení cestou zdola nahoru. Ocenění se zaměřuje na výnosy cash flow v budoucnu 3 až 5 let dopředu.
Bottom Up metodou tým pozoruje změny a nová témata, jako jsou nanotechnologie, infrastruktura a nedostatek vody.
Konstrukce a implementace portfolia – portfolia jsou aktivně spravována tak, aby splnila očekávané cíle. Váha podílu společnosti závisí na přesvědčení týmu. Každý člen pomáhá řídit výběr akcií, přičemž na konečném rozhodnutí se podílí celý team management.

Sektory, do kterých Davos investuje

Dlouhodobý růst vaší investice
Informační technologie
Komunikační
sektor
Zdravotnictví a Biotechnologie
Spotřební
sektor
Energetický
průmysl
Finanční
sektor
Spotřební
zboží
Těžební
průmysl

High Water-Mark Strategy

S našimi klienty pracujeme a chceme pracovat dlouhodobě, a proto vždy nastavujeme co možná nejférovější podmínky tak, aby byly pro obě strany spokojené. Sedíme s nimi na jedné straně jednacího stolu a činíme kroky, které přináší prospěch našim klientům.

Výkonnostní poplatek (tzv. performance fee) počítáme dle tzv. modelu „high-water mark“, který funguje na principu dosahování nových maxim. Fond má právo na podíl na zisku pouze v případě, předčí-li ve výkonnosti svůj předešlý vrchol. Podíl se poté počítá z hodnoty přesahující minulé maximum. V případě, že hodnota klesne pod nejvyšší úroveň, pak se žádný poplatek neúčtuje. Davos Hedge Fund je proto významně motivován ke generování zisků a je na stejné lodi s klientem. Pro lepší názornost lze tuto situaci nastínit na grafu.

Naše odměna je tak převážně ze zisku – a ne jen podle toho, jak velký máme majetek pod správou s následným „strhnutím“ ročního poplatku. Klienti nás platí přímo. Nejsme zastánci zbytečně vysokých fixních poplatků, které jsou účtovány po celou dobu, a to i v dobách, kdy se kapitálovým trhům nedaří (procházejí poklesem – korekcí). Právě tehdy tento poplatek totiž prohlubuje celkový propad portfolia. Věříme, že to je právě ta správná cesta.

Fund Associates

Stanislav Lendyel

Chief Investment Officer

Je investorem v Davos Hedge Fund. Má 8 let zkušenosti z investováním. Před svým založením Davos Hedge fond působil na manažerských pozicích ve finančních společnostech. Dříve působil, jako hlavní makléř u předního obchodníka s cennými papíry.

Michael Molek

Managing Director

Je investorem v Davos Hedge Fund. Má 14 let zkušeností s investováním. Před založením Davos Hedge Fund, získal dlouholeté zkušenosti na pozici portfolio manager. Dříve působil, jako analytik v renomovaných investičních společnostech.

Naše zásady

Vždy a nejvíce se zaměřujeme na dosažení vynikajícího výkonu s co nejnižším rizikem.

Naši klienti jsou srdcem všeho, co děláme.

Na členy týmu jsou kladeny vysoké nároky na profesionalitu odvedené práce a vedeni nejvyššími standardy osobní integrity.

Být dobří nám nestačí – ve všem co děláme, se snažíme být výjimeční.

Snažíme se být odlišní a originální ve svém myšlení.

Uspíváme díky talentu, odhodlání, pracovitosti a týmové práci.

Pro kvalifikované investory a profesionály od 125 000 EUR.
Minimální investice 1 milion Kč

Nebo equivalent EUR / USD

Doporučený investiční horizont je 3 roky
Vstupní poplatek až 5 %
Poplatek za správu 1,2 %
Férový výkonnostní poplatek jen po ziskovém období

Postup spolupráce pro kvalifikované investory a profesionály

01.
Úvodní schůzka
02.
Podpis smlouvy
03.
Zainvestování finančních prostředků
04.
Měsíční reporting
05.
Pravidelně komunikujeme a potkáváme se
06.
Výroční meeting

(+420) 722-657-150

Fond je zapsán v seznamu

Ochrana & Bezpečnost | česká národní banka čnb logo

Ochrana & Bezpečnost

Při nakládání s penězi není opatrnosti nikdy dost. Když se rozhodnete investovat své vlastní prostředky, měli byste mít jistotu, že jsou uloženy bezpečně a ochráněny na maximum za každé situace. Proto Davos Hedge Fund klade vysoký důraz na ochranu a bezpečnost.

Obchodní účet Davos Hedge Fund mimo jiné podléhá ochraně amerického samoregulačního orgánu Securities Investor Protection Corporation (SIPC), což zajišťuje maximální pojištění do výše $500 000, z čehož tvoří pojištění hotovosti až $250 000.

 

Davos Hedge Fund má všechna potřebná povolení pro svou činnost na území České republiky a podléhá registraci České národní banky (ČNB).

 

Obchodní účet Davos Hedge Fund je dále zajištěn nadstandardním pojištěním u pojišťovny Lloyd´s do výše $30 000 000 (pojištění hotovosti až do $900 000) s celkovým maximem $150 000 000 na pojistnou událost.

 

Díky těmto režimům ochrany majetku získávají klienti ochranu splňující ty nejpřísnější měřítka.

  1. Díky SIPC pojištění cenných papírů a hotovosti do $500 000.
  2. Díky britskému garančnímu fondu FSCS pojištění do £50 000.
  3. Dodatečné pojištění každého účtu u Lloyds až do výše $30 000 000.

Jak nás najít?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme

Adresa

Nám. Winstona Churchilla 1800/2
Budova Dům Radost (2. patro)
Praha 3 | Žižkov

Telefon

(+420) 722-657-150

Email

Napište nám email na
nebo klikněte zde

Pro více informací

***Kliknutím na tlačítko "Odeslat" souhlasíte se shromaždovím uvedených kontaktních udajů v souladu s GDPR.***

Společnost Kiwi partners funds s.r.o. spravuje alternativní fond Davos Hedge Fund a je zapsána v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“) vedeném ČNB. Činnost společnosti nepodléhá dohledu ČNB. Správa majetku společnosti je určena pouze pro privátní okruh oslovených investorů, kteří jsou kvalifikovanými investory v souladu se ZISIF. Společnost nenabízí investice veřejně ani neshromažďuje majetek od veřejnosti. Společnost neposkytuje žádnou hlavní investiční službu ani doplňkovou investiční službu úschovy a správy investičních nástrojů pro zákazníka ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu („ZPKT“). Zde uvedené údaje neslouží k prezentaci žádných investičních nástrojů, ani investičních služeb. Žádné z vyjádření zde obsažených nelze vnímat jako nabídku investičního nástroje či jiné formy investice dle ZPKT nebo ZISIF. Informace jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Společnost Kiwi partners funds s.r.o. není registrovaným obchodníkem s cennými papíry, investičním zprostředkovatelem, poradcem či makléřem. Jsou-li zmiňovány konkrétní finanční produkty či cenné papíry, jde o uvedení pouze za edukativním účelem. Správce fondu není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých investorů. Burzovní obchodování a investování do cenných papírů je rizikové. Rozhodnutí obchodovat na finančních trzích je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Prezentované a cílené výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů.